ÚČAST DĚLNÍKŮ NA ZISKU

(Řeč Tomáše Batě, pronesená v pátek 11. IV. 1924 ve III. poschodí budovy č. 4.)

Poskytujeme vám účast na zisku, ne snad proto, že bychom cítili potřebu vydat nějak peníze mezi lidi, jen tak z dobrého srdce.

Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. Chceme pomocí tohoto zařízení snížiti ještě dále výrobní náklady. Chceme docíliti toho, aby boty byly ještě lacinější a aby dělníci ještě více vydělávali.

Myslíme, že naše výrobky jsou dosud drahé a dělnická mzda nízká. Proto (poskytujeme) vypočítáváme vám účast tohoto zisku, který byl dosažen v dílně, ve které pracujete. Samostatně pracující dílny či oddělení jsou malá a proto můžete každý uplatniti svůj vliv na zvýšení zisku své dílny bez ohledu, jestli jiná oddělení pracují třeba se ztrátou.

Účtování je tak jednoduché, že mu porozumíte každý a účet ztráty a zisku bude každý týden vyvěšen v dotyčném oddělení. Pokud některý týden bude vykazovat vaše oddělení ztrátu, nebudete postiženi, čili na ztrátě nemáte účasti.

Nyní ve všech odděleních pracuje vás dvakrát tolik, nežli bylo třeba k tomu množství, které vyrábíte, a to ještě pracujete někteří přes čas. Můžete si zvýšiti příjmy i z úkolové mzdy i z účasti na zisku, když každý využijete své veškeré duševní i fysické schopnosti ku své práci. Dosavadní vaše ztráty spočívají v tom, že máte při své práci na mysli pouze svůj prospěch a nestaráte se dosti o to, zda práci vykonáváte tak, aby i druhý dělník mohl bez obtíží na ní pokračovati. Poskytnutá účast na zisku má toto zlo odstraniti tím, že probudí zájem váš na výsledku rychlé a dokonalé práce celého oddělení, při největší úspoře materiálu.

Nemějte strach, že ztratíte snad svou práci, když stoupne výkonnost dělnictva. V našem programu jest vyráběti desetkrát tolik, než-li vyrábíme nyní.

Překáží nám v tom dosud tři věci:

Nedostatek moudrých a obětavých lidí, kteří by nová oddělení mohli spravovati, pak zruční dělníci a konečně nedostatek peněz. Všechny tyto nedostatky odstraníme pomocí vytrvalé práce.

Účastí na zisku chceme povznésti dělnictvo jak hmotně, tak i mravně. Dělník má rozuměti našemu obchodu, má s ním cítiti a s ním růsti. Přejeme si učiniti ze všech našich dělníků kapitálové účastníky našeho závodu. Přijímáme obnosy do 10.000,- Kč s 10% úrokováním a nad tento s úroky dle dohody. Výpověď uloženého kapitálu oboustranně okamžitá.

Přejeme si, aby každý dělník u nás zaměstnaný, vychoval ze sebe mistra a aby jeho chování bylo dle toho, abychom jej každým okamžikem mohli mistrem jmenovati. Žádáme, aby zvýšených příjmů použili jste ku zlepšení životních poměrů svých rodin a ku svému vzdělání. Jen tak máme naději, že se vydané peníze opět závodu vrátí ve zvýšených vašich schopnostech, ať již tyto schopnosti se projeví prací pro závod, nebo prací ve veřejném životě našeho státu.

Prozatím zavádíme účast na zisku jen ve vašich odděleních, protože tato jsou již tak dalece organisována a vyzbrojena, že jsou s to svými výrobky konkurovati na světovém trhu. Doufáme, že během tohoto léta postupně podaří se nám všechna oddělení obuvnických továren zdokonaliti tak, abychom všem oddělením účast na zisku poskytnouti mohli.

Účast neposkytujeme těm, kteří nejsou zaměstnáni v závodě alespoň jeden rok a těm, kteří nedosáhli dosud stáří 20 let. Mladistvé dělnictvo však obdrží účast na zisku, pokud se přesvědčíme, že na jeho výdělek jsou blízcí příbuzní odkázáni. Dále účast na zisku nepřísluší těm, kteří byli uznáni, že jsou závodu nežádoucí.

Účast na zisku může býti kdykoliv odvolána bez udání důvodů, jak jednotlivci, tak i celému oddělení.

Výtěžek z účasti na zisku za poslední týden má obnášeti na dělníka v dílně č. 3 Kč 75,- a v dílně č. 4 Kč 84,-.

Docela zbytečné ztráty zavinily, že v oddělení č. 3 snížil se výtěžek na jednoho dělníka na Kč 54,- a v oddělení č. 4 na Kč 55,-. V čem ztráty tyto pozůstávají, jest přehledně vyhlášeno v každém oddělení.

Jsem přesvědčen, že příjmy z účasti na zisku brzy dostoupí na Kč 100,- týdně na dělníka, jest-li že nalezne toto zařízení takové porozumění u vás, jak s určitostí očekáváme.