Kursy Osobní Výkonnosti

Zahajujeme vydávání KURSŮ OSOBNÍ VÝKONNOSTI

publikace, jež pro vás znamená více, nežli kterákoliv jiná, již jste až dosud poznal.

 

Ať pracujete v kterémkoliv oboru jako zaměstnanec nebo podnikatel, na nejnižším místě nebo nejvyšším, K. O. V. vám přináší nové myšlenky, nové metody a nový směr, jež vám pomohou v dnešních těžkých časech k osobnímu úspěchu.

Vzdělání — peníze — vynikající postavení — vzestup — bezpečnost

zaměstnání — vážnost a úcta spoluobčanů — jak vzácné to věci!

Tak vzácné, že není nikoho, kdo by po nich netoužil. Jsou lidé kteří se spokojují pouhým toužením, protože se jim zdají nedosažitelné. Jsou jiní, kteří po nich touží také, ale kteří vedle této touhy si kladou otázku: Jak?

Jak zvýšit své vzdělání a schopnosti a jak je vybrousit, aby vás učinily hledaným? Jak zvýšit své příjmy a jak docíliti toho, aby každý, kdo vám je platí, při tom dobře vydělal a měl proto zájem na tom, vaše příjmy zvyšovat. Jak se propracovat k vynikajícímu postavení — a když jej bylo dosaženo — jak je udržet?

Jak docílit stálého osobního vzestupu a to vzestupu spravedlivého, bez protekcí a proto také zabezpečeného? Jak docílit, aby přes váš úspěch vám lidé nezáviděli, ale naopak vážili si vás a podporovali vaše zájmy? To jsou pouze některé z nejvážnějších otázek, jež musí řešit každý muž a každá žena, kteří chtějí být osobností. A jediná odpověď na tyto otázky je o s o b n í  v ý k o n n o s t .

Je pouze jediná cesta vedoucí k výkonnosti.

Je to pěstěni vlastní osobnosti a rozhodné vůle učit se a zlepšovat každého dne. Všechno co posiluje tuto vůli je správné a vzácné — každý podnět, každá idea rozněcující vaše nadšeni je tvořivá. Kde je této vůle, tam se najdou brzy i prostředky. Kdo chce, pozná také brzy jak.

Získali jsme v celém světě spolupráci vynikajících osobností, jež ve svém vlastním životě docílily vynikajících praktických úspěchů a osobní výkonnosti. Ve spolupráci s nimi a za součinnosti našich nejzkušenějších spolupracovníků zahajujeme tyto kursy, jež znamenají v naší republice úplně nový podnik. Vedeny a zpracovány pracujícími lidmi z praktického života, jsou určeny všem pracujícím lidem, kteří chtějí zlepšovat veřejné poměry nejúčinnějším způsobem — přípravou k zlepšení poměrů vlastních.

Je naším cílem sdružit časem tisíce nejvýkonnějších lidí v republice, kteří by si vzájemně pomáhali. Úspěch této akce budeme spatřovat v úspěchu jednotlivců, kteří využitím kursu proniknou vpřed.

Kursy Osobní Výkonnosti vydává Tisk, Zlín. Řídí A. Cekota. Redakce K. O. V. Zlín 2.

Rádi bychom Vás inspirovali tím, co již v minulosti pomohlo čtenářům K.O.V. a vytvořili novou komunitu aktivní v dnešní době.